Gnesta Kommun

Mötesnoteringar från framtidsmöte med Gnesta kommun

 

Framtidsgruppen

 

Framtidsgruppen träffades i Laxne den 3 september 2012 i Laxnegården. Närvarande från Gnesta kommun var: Nils-Erik Selin, Lars Edenhofer, Bengt Klintbo, Anna Sandklef, Krister Carlsson, Kukka-Maria Valtola Sjöberg, Håkan Ekstrand, Ulf Bergner, Bernt Ullström. Från Laxne deltog: Peter Hägglund, Philippe Thibault, Eva Stjärnek-Lemon, Kerstin Landin, Anna Lidén, Barbro Smedfors, Christer Smedfors, Catharina Norberg, Tomas Dahlström, Ingvar Holm, Fredrik Norberg, Kerstin Pettersson och Mait Johansson.

 

Laxnegårdens förslag till dagordning godkändes.

 

Punkter enligt dagordning:

 1. Reningsverket: Bengt Klintbo inledde med att säga; det finns en rapport som presenterar två olika förslag och som delades ut vid mötet, inget politiskt beslut är taget, inget tjänstemannaförslag är framskrivet, nämnden vill lyssna på Laxneborna och tidigast den 26 september ska Kultur- och tekniknämnden fatta beslut, sedan ska ärendet upp till KS och KF.
  Lars Edenhofer, teknisk chef på Gnesta kommun beskrev de två alternativ som finns:
  För båda alternativen gäller: byggnad kan utformas snyggt, 15x7 m ger ungefär 100 m2, dimensionen ökas för att klara ökat antal hushåll i Laxne. Nytt bygge med ny teknik som ger bättre rening, mindre lukt med samma mängd transporter. I båda fallen släpps vattnet ut på samma ställe ca 70 m ut i sjön. Dagvattenläckage byggs bort så mycket det är möjligt. 6 månaders byggtid, optimalt vore att bygga på vintern, men det beror på beslutsprocess, upphandling och ev överklaganden. Mycket troligt är att det nya reningsverket går igång 2013.
  1) befintlig plats fast den läggs så långt från vattnet som möjligt upp i backen. Mindre risk för bräddning då bassängerna har större kapacitet att ta hand om bräddningen. Detta är den billigaste platsen både ur investering- och driftshänseende. Möjligheter finns att bygga en offentlig toalett vid reningsverkshuset samt förråd för t ex livräddningsbåt.
  2) Spårbacken, blir en pumpstation vid badet (4x4 m), 500 m ledning i båda riktningar behöver läggas i backen upp vilket ger en större byggarbetsplats under tiden. Transporterna sker utanför dagens bebyggelse. Vid elavbrott finns större risk att pumpstationen stannar och det blir bräddning vid badet. Merkostnad för detta alternativ är ca 5 miljoner kr. Driftskostnaden tros bli ca 30 000 kr/år högre i ökade elkostnader + skötsel av pumpstationer.
  När det gäller kostnaderna är det tveksamt vad som kan tas inom ramen för lagstiftningen inom va-kollektivet och vad kommunen behöver skjuta till för att ev. välja det dyrare alternativet.

 2. Bredbandsfrågor: viktig fråga för Laxneborna med omnejd, viktigt för inflyttning och boende. Laxneborna undrar vilken hjälp de kan få av kommunen. Frågor kring fiberkabeln till skolan som lades ner förra året. Förtydligande: denna fiberkabel som är nedgrävd mellan basstation och Laxne skola är för att säkerställa kommunens interna nät, kan ej släppa in utomstående pga säkerhet och sekretess.
  Kukka berättade att Telia genom EU-samverkan vill jobba tillsammans med byalag i Sverige för att förbättra utanför städerna. Telia har efterfrågat ett möte med KS presidium för att berätta vad det innebär och hur.
  Kanske finns det bidrag att söka från Leader Inlandet.
  Sammanfattning: vi avvaktar mötet med kommunen och Telia och återkopplar. Dock lär det krävas stort initiativ och kraft från Laxneborna i föreningsform, samt en investering från varje hushåll.

 3. Säkerhetsfrågor relaterade till genomfartstrafiken i Laxne. Laxnebornas synpunkter gäller sammanfattningsvis: bristande kommunikationer, sista bussen går för tidigt, dålig passning till anslutande tåg och bussar. Alldeles för hög fart genom samhället, stora tunga lastbilar kör för fort.
  Rätt fart i staden – Gnesta kommun tillsammans med Trafikverket har tittat på hastigheterna i alla tätorter för att öka trafiksäkerheten. Förslag finns och det ska nu ut på remissrunda. Förslaget är 40 km/h genom Laxne och 30 km/h på villagatorna. Detta måste dock kompletteras med fysiska hinder.
  Laxnes eget förslag är bågskyltar som placeras ut på gatan. * se bilaga 1. Varje bågskylt kostar 6 000 kr inklusive fundament. Kommunen ställer sig positiva till förslaget men det måste in i processen till rätt nämnd och finansiering är inte löst. Skriv ett medborgarförslag och sök ev. pengar från föreningsmiljonen, sista ansökningsdag 5 september. Trafikverket måste i slutändan godkänna.
  Bussar: bussutredningen ger mer busstrafik dagtid. Majoriteten har avsatt mer pengar till att öka turtiderna, inte än klart vilka turer som utökas. Smärre tidtabelländringar för att passa tågen är lite lättare att få igenom, hör av er till Christer Andén på Gnesta kommun.

 4. Tomtförsäljning Spårbacken: Kenwas säljer tomter och hus och har mycket svårt att sälja i Laxne. Hur ser avtalet ut, hur ser detaljplanen ut, vad händer med virket i den avverkade björkbacken. Gnesta kommun kollar upp detta.

 5. Övrig information: Laxne gille, en fin, bra och kul dag 1 september. Många besökare och mycket aktiviteter, tackar kommunen för bidraget och hoppas att nästa år kan en sådan dag också genomföras.

 

 

Uppföljningsmöte

 

Uppföljningsmöte för framtidsgruppen i Laxne är bokat till 11 februari 2013, kl 18.30. Laxnegården bokad vid sittande bord.

 

Vid tangenterna:

Anna Sandklef

Gnesta kommun - 20 år

Gnesta kommun firar 2012, 20 år som egen kommun och i kommunens alla delar firades det.
I Laxne bjöd föreningen Laxnegården in till "Laxnegillet - en festdag för hela familjen" den 1 september.

Möte med kommunen 2012-09-03

Vid detta möte hade Föreningen Laxnegården kallat kommunens representanter. Tanken är att vi i Laxne bättre ska kunna styra diskussionen till frågor som vi finner angelägna.

Vid dagens möte stod följande frågor på dagordningen:

1. Placering och byggnation av nytt avloppsreningsverk i Laxne
2. Bredband - Framtidens kommunikationsmedel - Vad gör kommunen?
3. Trafiksituationen - konkret förslag från Föreningen.
4. Byggnationen i Spårbacken - Vad görs från kommunens sida?
Förslaget från föreningen är att placera ut ett tiotal s.k. bågskyltar växelvis på vardera sidorna in på körbanorna. Förslaget togs emot positivt av kommunrepresentanterna och ett av de politiska partierna har därefter beslutat att driva frågan i form av en motion. Föreningen har också sökt anslag genom den sk föreningsmiljonen.

Nytt möte med kommunens representanter

Protokoll från möten i Laxnegården återfinns på Gnesta kommuns hemsida om Framtidsgrupper.
Nästa möte med kommunens representanter blir måndagen den 11 februari 2013 kl 18.30 i Laxnegården.
Nytt from september 2012 är att föreningen Laxnegården bjuder in kommunen till möte där föreningen sätter dagordningen och leder mötena.
Mötena är tänkta som en form av medborgarsamtal.

Framtidsmöte med kommunen

Vid mötet som Gnesta kommun anordnade i Laxnegården den 14 april 2010 framkom många bra saker. Invånarna i Laxne med omnejd kom till mötet mycket engagerade och med tacksamhet mot kommunen som vidgar blickarna mot oss utanför centralorten. Idéerna formligen sprutade - vad sägs t.ex om att öppna en linbana mellan Laxne och Läggesta - för att förbättra kommunikationerna...

Kommunens anteckningar från mötet

 

Inledning

 

Framtidsmötet i Laxne den 14 april 2010 i Laxnegården, var välbesökt och rummet var nästan fullt. Nästan 50 personer deltog.

 

Henric Sörblad, kommunstyrelsens ordförande inledde med att hälsa välkomna och prata om Gnesta kommuns vision; vad kan vi tillsammans göra för att Laxne ska leva och utvecklas.

 

Nils-Erik Selin, kommunchef talade om mål och syfte. Detta är en process där Gnesta kommun vill engagera bygden och tillsammans med företagare, föreningsliv och privatpersoner skapa bra förutsättningar.

 

Christer Andén, chef för samhällsbyggnadsförvaltningen berättade om befolkningsprognoser, mark och exploatering men också kommunikationer.

 

Göran Cars, kvällens moderator är till vardags professor vid Kungliga Tekniska högskolan och en van process-ledare, drog upp riktlinjerna för kvällens möte.

 

Deltog från Gnesta kommun gjorde också: Tomas Enqvist, planarkitekt, Anna Sandklef, informationsansvarig, Lena Lindberg från medborgarkontoret.

 

Förslag och synpunkter från mötet

 

Här kommer en sammanställning av de förslag och synpunkter som kom fram under mötet. Ordningen är slumpmässig och utan prioritering eller tidsföljd. De är numrerade endast för att göra det lättare att särskilja och arbeta med dem.

 

Konkreta förslag

 1. Kommunikationer – bussar passar ej avgångar, gymnasieelever kan ej åka till Strängnäs gymnasium, skolkortet gäller ej på loven. Bussar vänder i Laxne och vid Svinsjön men inga bussar däremellan. Gör en översyn över hela busstidstabellen.
 2. Papperskorgar saknas i Laxne
 3. Plocka upp hundbajs och lägg i papperskorgarna enligt punkt 2. Hundägare ska plocka upp efter sina djur.
 4. Marknadsför Laxne – snygga skyltar och blommor när man kommer hit
 5. Belysning vid 223 vid skolan är dålig
 6. Folk, både besökare, de på genomfart och lokalbefolkning kör för fort genom samhället, 30 följs inte.
 7. 30 km i h i hela Laxne, hela dygnet inte bara vid skoltid. Barnen rör sig i samhället efter skoltid. Sätt upp fartbulor eller annan fartdämpare, se t ex Mölnbo med refuger
 8. Gångväg ner till badplatsen från affären
 9. Ordna en Laxnedag 1 gång per år och marknadsför det bra
 10. Utveckla de företag som finns på orden det skulle utveckla hela samhället
 11. Skapa möjligheter för besökare och folk på genomfart att kunna stanna till i Laxne, t ex erbjuda toalett
 12. Sätt upp skyltar om turistattraktioner och vad som händer, en entré, en port som välkomnar
 13. Se till att behålla affären – var solidariska och handla där
 14. Göra trevligare runt affären/affärerna
 15. Reningsverket är inte vackert, byggnad med central plats – ge oss färg vi kan måla om. Ligger alldeles vid badplatsen, känns inte så bra.
 16. Underlätta att sätta upp skyltar, hjälp oss i kontakterna med vägverket
 17. Infartsskyltar, placera ut i respektive ort, annonsera evenemang
 18. Kunna installera avfallskvarnar i egna hushållet
 19. Bygglov har i vissa fall tagit alldeles för lång tid
 20. Marknadsför skolan bättre och se till att skicka elever från Gnesta hit, t ex barn med särskilda behov
 21. Utöka samarbetet med Strängnäs gymnasieskolor – förenkla ansökningsförfarandet
 22. Synen på Laxne är för smal i översiktsplanen (ÖP)
 23. Fokusera på väg 223 och bygg ut tomtområden, företagsetableringar, nya kluster
 24. Bygg en linbana mellan Laxne och Läggesta
 25. Kunna stanna till med husbil/husvagn och enklare camping – finns en ”gammal” undersökning om campingplatser i kommunen – titta på den igen.
 26. Bygga även på landsbygden runt Laxne tätort – Gåsinge/Dillnäs
 27. Skapa en gästbrygga i Gnesta så vi kan åka med båt från Laxne till Gnesta kommun
 28. Utveckla Laxne då blir det en del av utvecklingen av hela Gnesta
 29. Länsstyrelsen behöver vara mer flexibla, kan kommunen hjälpa till med kontakterna?
 30. Grusplanen/fotbollsplanen
 31. Bredband som fungerar med lägre priser
 32. Vilket stöd får föreningarna, behöver inte alltid vara pengar – bättre stöd önskas
 33. Ungdomar har inget att göra, sista bussen från Gnesta och t ex Ungdomens hus går 18.40
 34. Mer kommunstöd till samlingslokalen
 35. Fritidshusområdena – förbättra vatten och avlopp, ge möjligheter till utökad byggnadsyta
 36. Öka förutsättningar för bostadsbyggnation

 

 

Vad är bra med Laxne?

 1. Andan och atmosfären i Laxne är bra, Laxne har en själ
 2. Vi hjälper varandra och hittar på bra saker
 3. Enkelt att pendla hit – avstånden ok, pendlingstiden samma som många Stockholmare har idag
 4. Turism – Åkers bergslag som bland annat har öppet hus i maj
 5. Affären är en samlingspunkt
 6. Dricksvattnet är bra i Laxne
 7. Naturen är viktig och otroligt vacker, miljön är fantastisk
 8. Kulturell och internationell mångfald med många olika nationaliteter och det funkar jättebra – vi är alla Laxnebor.
 9. Skolan är fantastisk
 10. Kanotleden är bra reklamvärde
 11. Laxne är mer än bara tätorten – Skottvångs grufva, kulturarrangemang året om, kanotister, skridskoåkare osv
 12. Det lilla är det fina, behåll det

 

Vad händer nu?

 

Efter framtidsmötet i Laxne sammanställs dessa anteckningar. De kommer att skickas ut till de på mötet som gav sina e-postadresser. Dessutom kommer de att läggas ut på Gnesta kommuns hemsida.

På mötet fick också deltagarna anmäla sig till den arbetsgrupp som får i uppdrag att jobba vidare med förslagslistan.

 

Arbetsgruppen träffas

 

Förslaget är att arbetsgruppen tillsammans med några representanter för Gnesta kommun träffas och arbetar igenom förslagslistan för att försöka göra någon slags prioritering och ansvarsfördelning.

 

Gnesta kommuns hemsida

 

På Gnesta kommuns hemsida finns en egen sida för framtidsmötena. Den ligger under Kommunen med rubriken Framtidsmöten. Här finns information om framtidsmötena, anteckningar från mötena läggs där och här finns också ett formulär för att kunna skicka in synpunkter, kommentarer och förslag. Dessa kommer att sammanfogas till dessa anteckningar.

 

Bilden av Gnesta kommun

 

Gnesta kommun vill förutom dessa möten också börja jobba med bilden av Gnesta kommun och bjuder därför in till ett eget möte längre fram under 2010. Där kommer diskussionen att fokusera på vad är unikt för Gnesta, vilken attraktivitet och karaktär har Gnesta kommun. Separat kallelse kommer att gå ut senare i år.

 

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

17.09 | 16:00

Tack för att vi fick låna lokalen för loppis dag. Som tack för det går inkomsten för fika försäljningen oavkortat till föreningen. 515Hälsn Lotta

...
09.12 | 19:34

Tackar, alla medverkande, för en vacker, god och stämningsfull adventsfika!t

...
20.10 | 13:59

Kolla in vår nya sida SPORTBAREN

...
20.10 | 12:01

Välkommen till Laxnegården
för att prova på
hjärt- och lungräddning
söndag 28 oktober
mellan kl. 12:00 - 15:00
Räddningstjänsten bjuder på kaffe och kaka

...
Du gillar den här sidan