ÅRSMÖTE 2014

Årsmötesprotokoll för Föreningen Laxnegården 2014-03-17.

 1. Öppnande:

     Mötet öppnades av ordförande Peter Hägglund.

 2. Val av årsmötesordförande:

     Peter Hägglund valdes till årsmötesordförande.

 3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare:

     Peter Hägglund valde Åke Bergkvist till sekreterare för mötet.

 4. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare:

     Eva Stjärnek Lemon och Kerstin Pettersson valdes till justeringsmän.

 5. Fråga om mötet har kallats på rätt sätt:

     Kallelsen skickades ut den 16 februari. Mötet svarade att det har skett på rätt sätt.

 6. Fastställande av röstlängd:

     Philippe Thibault har prickat av deltagarna på mötet i röstlängden. Deltagarlistan med 26 medlemmar finns på sidan 3.

 7. Fastställande av dagordning:

     Dagordningen godkändes.

 8. Föredragning av Styrelsens årsredovisning:

a)  Ordföranden  gick igenom verksamhetsberättelsen för 2013. Ett förtydligande ska göras ”det ska stå Laxne med omnejd” under rubriken medlemmar. Frågan om varför Föreningen inte är med i Åkers Bergslag kom upp. Verksamhetsberättelsen godkändes av mötet.

b)      Ordföranden  gick igenom balans- och resultaträkningen för 2013.

9. Föredragning av revisorernas berättelse:

     Mikael Lindquist läste upp revisionsberättelsen. Den godkändes av mötet.

10. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkningen:

     De godkändes av mötet.

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna:

     Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

12. Föredragning av verksamhetsplan och budget för 2014:

     Ordföranden föredrog verksamhetsplanen och budget för 2014. Fler medlemmar och ökad uthyrning av de nyrenoverade lokalerna önskas.

13. Beslut om arvoden till styrelse, revisorer och funktionärer:

     Oförändrat, inga arvoden ska utgå.

14. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år (2015):

     Mötet beslutade att medlemsavgiften blir oförändrad 2015. Det betyder 150 kr för enskild medlem och 200 kr för familjemedlem.

 15. Val av styrelseledamöter:

Lennart Anglered, Philippe Thibault och Åke Bergkvist omvaldes till styrelseledamöter på två år. Oskar Eriksson nyvaldes på 2 år och Thomas Enström nyvaldes på 1 år. Valet på 1 år är ett fyllnadsval pga att en ledamot har avgått under 2013.

Britt-Marie Gustavsson som avgick som ledamot tackades i sin frånvaro för de gångna åren. Veronica Johansson har redan tidigare avgått som ledamot.

16. Val av ordförande för ett år:

     Peter Hägglund omvaldes till ordförande på 1 år av årsmötet.

 17. Val av revisor jämte suppleanter:

     För verksamhetsåret 2014 omvaldes Mikael Lindquist till ordinarie revisor och Susanne Mihlberg omvaldes till revisorsuppleant.

18. Val av valberedning varav en sammankallande:

     Göran Benedicks omvaldes till sammankallande på ett år och  Lotta Lindquist omvaldes på ett år.

 19. Val av eventuellt övriga funktionärer:

     Inga övriga funktionärer valdes.

 20. Motioner och övriga frågor som varit utlysta:

     Inga övriga frågor fanns.

 21. Avslutning:

     Ordföranden avslutade mötet och alla inbjöds till en samvaro med förtäring av paj, sallad och italiensk mat som sponsrats av Mats Johnsson Tifood AB. Sedan var det underhållning av Thomas Andersson och Janne Furuberget fram till 21.30 tiden.

 Åke Bergkvist

Sekreterare

 Justeras

                 

Eva Stjärnek Lemon                                       Kerstin Pettersson

 

 

 

 

 

 

DAGORDNING vid stämma/årsmöte 2014

§ 1.         Öppnande

§ 2.         Val av stämmoordförande

§ 3.         Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare

§ 4.         Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare

§ 5.         Fråga om mötet har kallats på rätt sätt

§ 6.         Fastställande av röstlängd

§ 7.         Fastställande av dagordning

§ 8.         Föredragning av styrelsens årsredovisning

    a)           Förvaltningsberättelsen

    b)           Balans- och resultaträkning

§ 9.         Föredragning av revisorns berättelse

§ 10.    Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

§ 11.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

§ 12.    Föredragning av verksamhetsplan och budget

§ 13.    Beslut om arvoden till styrelse, revisorer och funktionärer

§ 14.    Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år (2015)

§ 15.    Val av styrelseledamöter

§ 16.    Val av styrelseordförande för ett år

§ 17.    Val av revisor jämte suppleant

§ 18.    Val av valberedning varav en sammankallande

§ 19.    Val av eventuella övriga funktionärer

§ 20.    Motioner och övriga frågor som varit utlysta

§ 21.    Avslutning

Förvaltningsberättelse Verksamhetsåret 2013

Styrelsen för Föreningen Laxnegården får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 – 2013-12-31.

Förening och Fastighet

Föreningens organisationsnummer är 819000-8626

Föreningen äger och förvaltar fastigheten Heby 5:3 som förvärvades av Von Engeström 1980-11-03. Fastigheten består av en tvåvånings byggnad om ca 200 m2 byggnadsarea och markareal om 2 632 m2.

I byggnaden finns 1 uthyrd bostadslägenhet på övervåningen samt 3 uthyrningsbara lokaler på bottenvåningen varav en liten kontorslokal är uthyrd tills vidare till bostadshyresgästen.

Fastighetens taxeringsvärde uppgick vid 2010 års fastighetstaxering till 587 000 kronor varav 449 000 kronor utgör byggnadsvärde och 138 000 kronor utgör markvärde.

Fastigheten är fullvärdesförsäkrad i Länsförsäkringar.

Styrelse

Vid föregående års föreningsstämma beslutade stämman att slopa suppleanter till styrelsen.

Styrelsen har under året bestått av:

Peter Hägglund                           Ordförande

Lennart Anglered                       Vice ordförande och fastighetsansvarig

Philippe Thibault                        Kassör

Åke Bergkvist                              Sekreterare

Kerstin Olsson                                                          Ledamot och ansvarig för lokaluthyrning

Britt-Marie Gustavsson           Ledamot

Veronika Johansson                 Ledamot

 

Vid ordinarie föreningsstämma 2013-03-17 valdes följande personer på två år:

Veronika Johansson och                                     

Kerstin Olsson

I tur att avgå vid årets föreningsstämma är:

Peter Hägglund

Lennart Anglered

Philippe Thibault                       

Åke Bergkvist                             

Britt-Marie Gustavsson

Veronika Johansson har avgått under året.

Britt-Marie Gustavsson har meddelat att hon inte ställer upp till omval.

Firmatecknare

Föreningens firma har tecknas av ordförande för sig eller av styrelsens ledamöter två i förening.

Revisorer

Sedan ordinarie föreningsstämma har föreningen som revisor haft Mickael Lindqvist med Sussanne Mihlberg som revisorsuppleant.

Valberedning

Valberedningen har under verksamhetsåret utgjorts av Göran Benedicks och Lotta Lindqvist med Göran Benedicks som sammankallande. Theres Edwall som också valdes har avflyttat från Laxne.

Sammanträden

Föreningens årsmöte hölls 2013-03-16 med efterföljande samkväm och enklare förtäring.

Under kalenderåret har styrelsen haft 12 protokollförda möten.

Medlemmar

Under året har föreningen haft 135 medlemmar, varav 124 personer ingått i 46 familjemedlemskap och 11 i singelmedlemskap.

Medlemsvärvning har skett dels genom utskick av medlemsfakturor, dels genom utskick av fakturor till laxnebor som endera varit medlemmar tidigare men inte varit med senaste året samt övriga laxnebor, och dels under Laxnegillet. Detta har resulterat i det ökade antalet medlemmar.

Fastigheten

Under året har föreningen sökt bidrag för underhåll av fastigheten för yttre målning. Något sådant bidrag har inte erhållits varför något nämnvärt större yttre underhåll inte har skett.

I hyreslägen­heten har delvis kökssnickeriet bytts ut till nya, ny spis anskaffats och köksventilation gjorts om.

Projektorn har fastinstallerats i taket, ett skåp har anskaffats för TV- och ljudutrustning samt mörkläggningsgardiner har införskaffats och satts upp i sal Marviken.

Ett trefasuttag har installerats på byggnadens nordvästra gavel.

Lokaluthyrning

Lokalen har under verksamhetsåret hyrts ut till olika föreningsmöten, privata kalas och fester, konstutställning samt till Filmklubben som visat film vid 4 tillfällen (för både barn och vuxna) under året.

Lokalerna har också använts för egen verksamhet, som för Laxnegillet konstutställning och Sportbar med storbildsteve.

Hyresavtal och villkor för att hyra samlingslokalerna har omarbetats och kan numera hyras var för sig.

De båda salarna har namngivits; den vänstra till MARVIKEN och den högra till KLÄMMINGEN.

Medlemmar i föreningen ges 20 % rabatt.

Lägenheten på övervåningen har fast hyresgäst. En hyreshöjning genomfördes på 2 %, hyran har då varit 67 992:- /år (5 666:-/månad)

Verksamhet

På stämman i mars 2013 togs ånyo beslut om stadgeändring där bland annat suppleanter till styrelsen slopades samtidigt som vissa textdelar förtydligades.

Detta har medfört att alla i styrelsen varit fullvärdiga styrelseledamöter och haft formell rätt att delta i alla beslut.

Den sista april = Valborgsmässoafton arrangerade föreningen aktiviteter som fackeltåg, korvgrillning, vårtal och frågesport samt eftersäckning i Laxnegården.

Återigen arrangerades ett LaxneGille nu den 7 september med en avslutande och välbesökt familjefest. Till Gillet införskaffade föreningen ett partyttält och en fiskdamm som medlemmar och andra kan hyra vid behov.

Nytt för i år var däremot Baklucke-Loppis som genomfördes på fotbollsplanen samma dag som Gillet.

Laxne filmklubb har haft filmrättigheter fram till 2013 slut men har inte haft några aktiviteter under den senare halvan av året. Intresset för att driva verksamheten har varit obefintlig.

Föreningen återigen tagit initiativ till framtidsmöten med kommunen den 22 februari och den 9 september då frågor som Underhåll av gator och mark, Nytt reningsverk, Bredband och fiber, Trafiken, Lokaltrafiken, Tomtförsäljning i spårbacken och kommunala bidrag togs upp.

Föreningen ingår inte längre i Åkers bergslags nätverk men för dock kontinuerligt information därifrån.

Under sommaren och hösten har sportbaren bjudit in till Storbilds-TV för VM kvalet i fotboll. Under sensommar och höst arrangerades mycket uppskattade och välbesökta soppmiddagar i samband med fotbollsvisningarna.

Den 31 oktober (Halloween) omvandlades Laxnegården till ett spökhus med spökdisko.

Några försök har gjorts för att hitta nya verksamheter men intresset har varit svalt. Bland annat försökte vi dra igång en schack-aktivitet men utan någon större respons.

Av Pekinghörnan har föreningen fått till skänks en ugn och porslin samt färger för att kunna utföra porslinsmålning med bränning. Aktiviteter kring detta hoppas vi kunna erbjuda under 2014.

Kommunikation

Kommunikationen med medlemmar och andra har skett genom medlemsbrev via e-post och utdelning i brevlådor samt på föreningens hemsida www.foreningenlaxnegarden.se som med viss kontinuitet uppdaterats, nyuppsatta anslagstavlor och e-post laxnegarden@gmail.com  och en egen brevlåda för inkommande post vid brevlådorna på Ytterbyvägen.

Under året har hemsidan varit föremål för diskussion och eventuellt byte till annan leverantör men endast en uppfräschning av struktur och innehåll har genomförts. En Facebook-sida har däremot skapats. Med denna kommunicerar vi lättare med medlemmar och framförallt med omvärlden.

Föreningen har också ett mobilnummer med kontantkort 070-34 035 77, för bl.a. lokalbokning och utvidgad medlemskontakt.                                                                                                            

Ekonomi

För den ekonomiska verksamheten samt revision hänvisas till särskild redovisning.

Från Gnesta Kommun erhöll vi ett driftsbidrag på 15 000 kr. Medan underhållsbidrag på 150 tkr som sökts ej blivit beviljat.

 

Laxne 2013-02-12

Styrelsen för Föreningen Laxnegården

 

 

Peter Hägglund                           Lennart Anglered                       Åke Bergqvist

 

 

Philippe Thibault                        Britt-Marie Gustavsson           Kerstin Olsson

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

17.09 | 16:00

Tack för att vi fick låna lokalen för loppis dag. Som tack för det går inkomsten för fika försäljningen oavkortat till föreningen. 515Hälsn Lotta

...
09.12 | 19:34

Tackar, alla medverkande, för en vacker, god och stämningsfull adventsfika!t

...
20.10 | 13:59

Kolla in vår nya sida SPORTBAREN

...
20.10 | 12:01

Välkommen till Laxnegården
för att prova på
hjärt- och lungräddning
söndag 28 oktober
mellan kl. 12:00 - 15:00
Räddningstjänsten bjuder på kaffe och kaka

...
Du gillar den här sidan